https://www.traditionrolex.com/15
https://www.traditionrolex.com/15
ARIMEX: Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Arimex Bratislava spol. s r.o. so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO 31 325 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 2862/B (ďalej len ako „Arimex Bratislava spol. s r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje získavame v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi a to vždy aspoň na jednom z týchto právnych základov vyplývajúcich z predmetných predpisov, t.j.:

  • a) vyjadrili ste súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
  • b) spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,
  • c) spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  • d) spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo Vášho majetku alebo na ochranu života, zdravia alebo majetku inej fyzickej osoby,
  • e) spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
  • f) spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo práva vyžadujúce si ochranu osobných údajov.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Arimex Bratislava spol. s r.o. ste dotknutou osobou.

https://www.traditionrolex.com/15