Informácie k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s kamerovým systémom monitorujúcim priestory spoločnosti Arimex Bratislava spol. s r.o.

Spoločnosť Arimex Bratislava spol. s r.o. so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO 31 325 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 2862/B (ďalej len ako „Arimex Bratislava spol. s r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to okrem iného aj prostredníctvom kamerového systému, ktorý je určený na nepretržité monitorovanie priestorov Arimex Bratislava spol. s r.o. nachádzajúcich sa na Vajnorskej ulici č. 100/A v Bratislave.

Kontakt na prevádzkovateľa: arimex@arimex.sk alebo Arimex Bratislava spol. s r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava.

Obrazové záznamy fyzických osôb sa vyhotovujú za účelom ochrany majetku a osôb pred krádežami, vandalizmom, ako prevencia pred páchaním trestných činov, na zachovanie bezpečnosti a odhaľovanie kriminality (právny základ spracúvania: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa a tretích osôb, ktorými sú ochrana majetku a osôb pred krádežami, vandalizmom, prevencia pred páchaním trestných činov, zachovanie bezpečnosti a odhaľovanie kriminality).

Príjemcami osobných údajov sú: orgány činné v trestnom konaní v prípade spáchania trestného činu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania osobných údajov je 14 dní.

Pri spracúvaní osobných údajov sa nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Práva dotknutých osôb sú nájdete tu.