Bližšie informácie dotknutým osobám

V prípade ak získavame osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby, sme povinní poskytnúť Vám pri získavaní osobných údajov nasledovné informácie:

 • a) naše identifikačné údaje a kontaktné údaje
 • b) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
 • c) o našich oprávnených záujmoch alebo oprávnených záujmoch tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany
 • d) identifikačné údaje príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje
 • e) o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
 • f) o právach dotknutej osoby, ktoré nájdete aj tu.
 • g) o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či ste ako dotknutá osoba povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov.

V prípade ak osobné údaje nezískavame priamo od Vás ako dotknutej osoby sme povinní poskytnúť Vám nasledovné informácie:

 • a) naše identifikačné údaje a kontaktné údaje
 • b) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov
 • c) o kategóriách spracúvaných osobných údajov
 • d) identifikačné údaje príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje
 • e) o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia
 • f) o našich oprávnených záujmoch alebo oprávnených záujmoch tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany
 • g) o právach dotknutej osoby, ktoré nájdete aj tu.
 • h) o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.