Informácie k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti s prepravou tovaru

Pri plnení povinností zo zmlúv o preprave tovaru uzatvorených medzi prepravcami a spoločnosťou Arimex Bratislava spol. s r.o. so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO 31 325 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 2862/B (ďalej len ako „Arimex Bratislava spol. s r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“) dochádza k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom a to v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontakt na prevádzkovateľa: arimex@arimex.sk alebo Arimex Bratislava spol. s r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava.

Účely spracúvania osobných údajov v súvislosti s prepravou tovaru pre Arimex Bratislava spol. s r.o. sú:

  1. Vedenie účtovníctva (právny základ spracúvania: zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov),

  2. Evidencia vykonaných prepráv (právny základ spracúvania: vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb. o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

  3. Evidencia údajov o vodičoch (právny základ spracúvania: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorými sú ochrana majetku prevádzkovateľa – prepravovaného tovaru, prevencia pred páchaním trestných činov, zachovanie bezpečnosti a odhaľovanie kriminality).

Príjemcami osobných údajov sú: Finančná správa SR pri účele spracúvania podľa bodu 1. vyššie, pri účele spracúvania podľa bodu 2. vyššie poskytovatelia právnych služieb, služieb auditu a poistenia pre prevádzkovateľa a pri účele spracúvania podľa bodu 3. vyššie orgány činné v trestnom konaní v prípade spáchania trestného činu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov od momentu vystavenia faktúry pri účele spracúvania podľa bodu 1. vyššie, 5 rokov od momentu doručenia zásielky pri účele spracúvania podľa bodu 2. vyššie a 1 rok pri účele spracúvania podľa bodu 3. vyššie.

Pri spracúvaní osobných údajov sa nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Práva dotknutých osôb sú nájdete tu.